Փոխառության պայմանագիր

Created with Sketch.

Փոխառության պայմանագիր

Ներկայացված են պայմանագրի ընդհանուր դրույթներն՝ առանց պարտադիր մաս հանդիսացող հավելվածի։

1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Փոխատուն Փոխառուին որպես սեփականություն տրամադրում է _________________________________ կանխիկ գումար, իսկ Փոխառուն պարտավորվում է մինչև 20___թ. ______________ ____-ը   Փոխատուին վերադարձնել փոխառության նույն չափով գումար և, համաձայն վճարման ժամանակացույցի, դրամական միջոցների օգտագործման դիմաց վճարել տոկոսներ:
1.2. Փոխառության գումարը տրամադրվում է

________________________________________________ օգտագործման նպատակով:

Փոխառության օգտագործման նպատակի փոփոխություն չի թույլատրվում:

 

2․ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

2.1. Փոխառությունը Փոխատուին տրամադրվում է դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցմամբ № _____________________հաշվին: Սույն պայմանագրի կնքման ամսաթիվ է համարվում է Փոխառուի ընթացիկ հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման օրը:
2.2. Եթե դրամական միջոցները փոխառուի հաշվին մինչև _____________________ չեն ստացվել, ապա պայմանագիրը համարվում է չկնքված և իրավական հետևանքներ չի հարուցում: Փոխառուն այս դեպքում պարտավոր է իր հաշվի համարով ստացված դրամական միջոցները վերադարձնել Փոխատուին գումարը ստանալուց հետո ____ օրվա ընթացքում:
2.3. Փոխառուի կողմից փոխառության գումարի վերադարձման և այն օգտագործելու դիմաց վճարի փոխանցման սույն պայմանագրի իրագործման ամսաթիվը Փոխատուի № ____________________________ ընթացիկ հաշվին դրամական միջոցների ստացման ամսաթիվն է:
2.4. Փոխառության մարման ժամկետներն ու չափերը, Փոխառության օգտագործման դիմաց տոկոսների վճարումը սահմանված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող № 1 Հավելվածում:
2.5. Փոխառության վաղաժամկետ վերադարձման դեպքում տոկոսագումարը Փոխատուն վերահաշվարկում է միայն էական վերադարձման դեպքում: Էական վաղաժամկետ է համարվում ոչ ուշ, քան վճարման օրվանից ____ օրացուցային օր առաջ հերթական վճարման գումարի առնվազն 50%-ի մուծումը՝  ներառյալ տոկոսներն ըստ ժամկետացանկի (սույն պայմանագրի № 1 Հավելված): Տոկոսների վերահաշվարկման ժամանակ նշված Հավելվածում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ՝ ձևակերպվելով Հավելվածի նոր խմբագրմամբ:

 

3․ ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Փոխատուն իրավունք ունի՝
3.1.1. ստուգել փոխառության նպատակային օգտագործումը.
3.1.2. առաջնահերթորեն Փոխառուին ծանուցելով, բայց առանց նրա համաձայնության գանձել նրա կողմից վճարված գումարները՝ ժամկետահաս տոկոսները մարելու համար.
3.1.3. վաղաժամկետ լուծել պայմանագիրը և Փոխառուից պահանջել փոխառության, ներառյալ դրա օգտագործման դիմաց տոկոսների և տույժերի մարման պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարում հետևյալ դեպքերում.
փոխառության ոչ ըստ նպատակի օգտագործման,
երբ Փոխառուն ուշացնում է փոխառության (փոխառության մի մասի) վերադարձումը կամ չի վճարում տոկոսները (տոկոսների մի մասը) ավելի քան ______ օրվա ընթացքում,
ոչ Փոխատուի մեղքով փոխառության ապահովության կորստի կամ դրա ապահովության պայմանների զգալի վատթարացման,
երբ Փոխառուին առաջադրված է դրամական գումարի վճարման կամ գույքի առգրավման պահանջ, այդ թվում՝ հայցային, որոնց չափը վտանգի տակ է դնում Փոխառուի կողմից սույն պայմանագրով իր պարտավորությունների կատարումը,
Փոխառուին ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու իրավունքից զրկման կամ այն դադարեցնելու մասին որոշումը:

Փոխառուի կողմից նշված պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարման պահանջները պետք է բավարարվեն 14 օրվա ընթացքում՝ սկսած պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման մասին նրան ծանուցելու օրվանից:

3.1.4. Սույն պայմանագրով իր իրավունքներն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերազիջել այլ անձի`առանց Փոխառուի համաձայնության:
3.2. Փոխատուն պարտավոր է `
3.2.1. Փոխառուին պարտավորության կատարման ժամկետի ավարտից հետո երեք օրվա ընթացքում տեղեկացնել փոխառության վերադարձման կամ տոկոսների վճարման ուշացումների մասին.
3.2.2. փոխառության ճիշտ օգտագործման համար Փոխառուին տրամադրել տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններ.
3.2.3. 5 օրացուցային օրվա ընթացքում Փոխառուին գրավոր ծանուցել սույն պայմանագրով նոր Փոխատուին իրավունքների փոխանցման մասին.
3.2.4. Փոխառության էական վաղաժամկետ վերադարձման դեպքում,  համաձայն սույն պայմանագրի 2.5 կետի, վերահաշվարկել տոկոսները և  ստորագրել № 1 Հավելվածի
նոր տարբերակը:
3.3. Փոխառուն իրավունք ունի՝
3.3.1. փոխառության գումարը վերադարձնել վաղաժամկետ.
3.3.2. Փոխատուից  պահանջել տոկոսագումարների վերահաշվարկ ըստ  սույն պայմանագրի 2.5 կետի և № 1 Հավելվածի  նոր տարբերակի ստորագրում.
3.4. Փոխառուն պարտավոր է՝
3.4.1. փոխառության գումարն օգտագործել միայն 1.2 կետում նշված նպատակների համար.
3.4.2. առաջին իսկ պահանջով 3 օրացուցային օրվա ընթացքում Փոխատուին տրամադրել փոխառության փաստացի օգտագործման, ֆինանսական վիճակի, վճարունակության վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները, ապահովել սույն պայմանագրի իրականացման հետ կապված ապրանքանյութական արժեքների և այլ գույքի նկատմամբ հասանելիություն:
3.4.3. ժամանակին Փոխատուին վերադարձնել ստացած փոխառության գումարը և ըստ սույն պայմանագրի № 1 Հավելվածում նշված ժամկետների ու չափերի վճարել տոկոսներ:
3.4.4. պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում փոխառության գումարն ու տոկոսները վերադարձնել փոխառության փաստացի օգտագործման ժամանակահատվածի համար՝ փոխառության գումարից տարեկան ____________ տոկոսի չափով:
3.4.5. 3 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուցել Փոխատուին սույն պայմանագրի 3.1.3 կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու մասին:
3.4.6. Փոխատուին տույժ և տուգանք վճարել սույն պայմանագրի 4-րդ մասում նշված դեպքերում:
3.5. Կողմերը պարտավորվում են պահպանել գաղտնիություն և չհրապարակել սույն պայմանագրի իրականացման հետ կապված առևտրային գաղտնիքները:

 

4․ ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1. Փոխառության ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում Փոխառուն Փոխատուին վճարում է ոչ նպատակային օգտագործված փոխառության գումարի չափով տուգանք:
4.2. Փոխառության օգտագործման դիմաց տոկոսների վճարման ուշացման և (կամ) փոխառության (փոխառության մի մասի) վերադարձման ուշացման դեպքում Փոխառուն վճարման ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար վճարում է _____ տոկոսի չափով տույժ փոխառության ժամանակին չվճարված գումարից և տոկոսներից  մինչև համապատասխան պարտավորության իրականացման պահը:
4.3. Տուգանքի և (կամ) տույժի վճարումը Փոխառուին չի ազատում սույն պայմանագրով այլ պարտավորությունների կատարումից:
4.4. Սույն պայմանագրի շրջանակում  պարտավորությունների խախտման այլ դեպքերում կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

5․ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ

5.1. Սույն պայմանագիրը կնքված է համարվում Փոխառուին դրամական միջոցների տրամադրման պահից՝ համաձայն 2.1 կետի, և ուժի մեջ է մինչև փոխառության գումարի ամբողջությամբ վերադարձումը, բոլոր տոկոսների, տուգանքների և տույժերի ամբողջությամբ մարումը:
5.2. Պայմանագիրը կարող է  Փոխատուի նախաձեռնությամբ միակողմանիորեն դադարեցվել սույն պայմանագրի 3.1.3 կետում նախատեսված դեպքերում:

 

6․ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

6.1. Սույն պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում կիրականացվեն կողմերի կողմից գրավոր փոխադարձ համաձայնությամբ:
6.2. Սույն պայմանագրի գործելու ընթացքում ծագող վիճելի հարցերը ներկայացվում են դատարան:
6.3. Սույն պայմանագիրը կազմված է հավասար իրավական ուժ ունեցող երկու օրինակից:  Փոխատուին և Փոխառուին տրվում է մեկական օրինակ:
Translate »